cnc HablI' Hosts

host cnc HablI' tools, lom, tut, spindle 'ej je' mechanism HablI' tools mechanical latlh 'ay' 'ej DaH nobvam subject. DanoHmeH ghaH HablI' mechanical 'ay' Sar ta'.